Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 357/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-07-02

Sygn. akt: II Cz 357/14

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipcca2014r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr Starosta

Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz (spr.)

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. D.

przeciwko pozwanemu (...) S. A. w W.

o pozbawienie tytu łu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powoda od zarządzenia Przewodniczącego XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie XII C 39/14

postanawia:

oddali ć zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 357/14

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 4 kwietnia 2014 r., w sprawie o sygn. akt XII C 39/14, Przewodniczący w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, na podstawie art. 130 § 2 k.p.c, zwrócił pozew R. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że powód został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez dołączenie odpisu pozwu wraz z załącznikami, wskazanie osoby pozwanego i jego adresu, podanie swojego numeru PESEL oraz uiszczenia opłaty od pozwu w terminie siedmiu dni pod rygorem zwrotu pozwu. W zakreślonym terminie powód nie uzupełnił wszystkich braków, gdyż nie przedłożył odpisu pozwu wraz z załącznikami oraz nie podał adresu pozwanego.

Zażalenie na zarządzenie złożył powód, wnosząc o jego uchylenie i nadanie sprawie biegu.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak prawidłowo ustalił Sąd Rejonowy, powód w zakreślonym terminie nie uzupełnił wszystkich braków formalnych, o które był wzywany, co zresztą sam przyznał w złożonym środku zaskarżenia. W szczególności powód nie przedłożył odpisu pozwu wraz z załącznikami, co uniemożliwiało doręczenie go stronie przeciwnej i nadanie sprawie biegu.

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c, jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Natomiast stosownie do art. 130 § 2 zd. 1 k.p.c, po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie.

Sąd Okręgowy nie mógł uwzględnić zarzutu skarżącego jakoby źle zrozumiał zarządzenie Przewodniczącego, gdyż zostało ono sformułowane w sposób jasny i czytelny. Co prawda niezrozumiałym jest dla Sądu drugiej instancji wzywanie powoda do wskazania

1

osoby pozwanego i jego adresu, czy numeru PESEL powoda, skoro dane te można bez problemu ustalić na podstawie załączników pozwu, to jednak podstawą zarządzenia o zwrocie był brak odpisu pozwu i rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego było w tym względzie prawidłowe.

Wobec powyższego Sąd pierwszej instancji zobligowany był do zwrotu pozwu, co też słusznie uczynił. Rozstrzygnięcie to nie pozbawia powoda możliwości ponownego złożenia pozwu, gdyż pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu (art. 130 § 2 zd. 2 k.p.c).

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako niezasadne na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: