Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 2990/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2017-11-22

Sygn. akt.

VI U 2990/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

22 listopada 2017r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Karolina Chudzinska - Koczorowicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Małgorzata Myślińska

po rozpoznaniu w dniu

22 listopada 2017r.

w B.

odwołania

S. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia

23 września 2016r.

Nr

(...)

w sprawie

S. W.

przeciwko:

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o wysokość świadczenia

Zmienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. z dnia 23 września 2016r. znak (...) i ustala, że emerytura częściowa należna ubezpieczonemu w wysokości 50 % kwoty emerytury obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 wynosi 1352, 60 zł.

Sygn. akt VI U 2990/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 września 2016r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., działając na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 887 ze zm.). na wniosek ubezpieczonego S. W. dokonał ponownego przeliczenia emerytury częściowej, co jednak nie uwzględniało roszczeń ubezpieczonego w całości.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł ubezpieczony, domagając się jej zmiany i ponownego obliczenia należnej emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych w Wytwórni (...) C. oraz wynagrodzeń z lat 1977 – 1978, gdy pracował w Przedsiębiorstwie Produkcji (...) w B. Zakład nr (...) Wytwórnia (...) w S..

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podnosząc, że za okres od 01.10.1973r. do 31.12.1973r. przyjęto przy obliczaniu emerytury kwotę 5.113,33 zł. na podstawie angażu z (...), a za okres od 01.01.1976r. do 31.07.1976r. przyjęto kwotę 27.445 zł na podstawie wpisu dokonanego przez tego pracodawcę w legitymacji ubezpieczeniowej, natomiast za okres od 01.08.1976r. do 30.04.1978r. z uwagi na brak angaży i błędny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej dot. zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Produkcji (...), przyjęto wynagrodzenie minimalne, a za okres od 01.05.1978r. do 31.12.1978r. na podstawie zaświadczenia Rp – 7 przyjęto kwotę 36.354 zł.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( przytoczonej na wstępie ) – podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173 -175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 15 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz 185.

Natomiast w myśl art. 26 ust. 1 powyższej ustawy – emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183.

Mając na uwadze, że kwestią sporną w sprawie była kwestia możliwości wyliczenia należnej ubezpieczonemu emerytury z uwzględnieniem wynagrodzeń pobieranych w okresach wskazanych wyżej przez odwołującego, Sąd zgromadził materiał dowodowy w postaci dokumentacji pracowniczej ubezpieczonego ze spornego okresu. Następnie Sąd zwrócił się do organu rentowego o dokonanie hipotetycznego obliczenia emerytury należnej ubezpieczonemu z uwzględnieniem spornego okresu i składek, które winny być odprowadzone od uzyskiwanych wynagrodzeń, przedstawiając organowi kopię z kart wynagrodzeń, których oryginały znajdują się w aktach sądowych.

W piśmie z sierpnia 2017r. ( k. 81 – 82 akt ) organ rentowy dokonał wyliczenia należnej ubezpieczonemu emerytury z uwzględnieniem spornego okresu i składek, szczegółowo opisując przeprowadzone wyliczenia i wskazując, że wyliczona emerytura częściowa wyniosła 1 352, 60 zł.

Ubezpieczony w piśmie z dnia 11 października 2017r. podał, że zgadza się z przedstawionymi przez ZUS wyliczeniami.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał wniesione przez ubezpieczonego odwołanie za uzasadnione i na mocy art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję, jak w sentencji.

SSO Karolina Chudzinska - Koczorowicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Daromiła Pleśniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Karolina Chudzinska - Koczorowicz
Data wytworzenia informacji: