Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 86/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2017-03-14

Sygn. akt VI U 86/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Ewa Milczarek

Protokolant – sekr. sądowy Sylwia Sawicka

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. w Bydgoszczy

na rozprawie

odwołania: V. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B.

z dnia 23 listopada 2016 r., znak: (...)

w sprawie: V. P.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o rentę rodzinną

1)  oddala odwołanie,

2)  zasądza od ubezpieczonej na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Na oryginale właściwy podpis.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do renty rodzinnej ubezpieczonej V. P. albowiem ubezpieczona nie spełniła warunków określonych w art. 70 ust.1 i 2 ustawy.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła ubezpieczona wskazując, że zgodnie z decyzją ZUS 8.07.1994 r. rentę przyznano ubezpieczonej na stałe i nie było podstaw do wydania decyzji odmownej.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. wniósł o jego oddalenie podtrzymując argumentację zawarta w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczona V. P., urodzona (...) na mocy decyzji ZUS z dnia 30.01.1991 r. uzyskała prawo do renty rodzinnej po zmarłym w dniu (...)r. mężu Z. P.. Decyzja ta nie wskazywała czasookresu przyznania renty. Kolejną decyzją z dnia 29.03.1993 r. ponownie przyznano prawo do renty rodzinnej od dnia 1.04.1993 r. bez wskazania daty końcowej pobierania świadczenia. W decyzji z dnia 8.07.1994 r. ZUS przyznał prawo ubezpieczonej do renty rodzinnej na stałe, ustalając jednocześnie prawo do renty rodzinnej dla jej dzieci –K. do dnia 1.09.1995 r. i K. do dnia 1.01.2000 r.

Decyzją z dnia 31.10.2001 r. ZUS określił uprawnienie do renty rodzinnej ubezpieczonej do dnia 31.12.2001 r. i renta rodzinna była wypłacana ubezpieczonej do tej daty, po której rentę rodzinną pobierał nadal syn ubezpieczonej K. P., urodzony (...) Ubezpieczona ma jeszcze córkę K. urodzoną (...)

Ubezpieczona wniosła w 2006 r. do organu rentowego wniosek o przyznanie prawa do renty rodzinnej i decyzją z dnia 29.05.2006 r. ZUS odmówił ubezpieczonej prawa do renty rodzinnej a odwołanie ubezpieczonej od tej decyzji zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17.05.2007r. w sprawie (...)

Ubezpieczona od 2009 r. pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

okoliczności bezsporne

dowód: decyzje i zaświadczenia w aktach rentowych

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie dowodu z dokumentów, których prawdziwości strony nie kwestionowały i pozostawał bezsporny między stronami.

W ocenie organu rentowego ubezpieczonej nie przysługuje prawo do renty rodzinnej z uwagi na to, że ubezpieczona nie spełniła warunków określonych w art. 70 ust.1 i 2 ustawy. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast ubezpieczona powoływała się na fakt iż w decyzji ZUS z dnia 8.07.1994 r. ZUS przyznał jej prawo do renty rodzinnej na stałe, co oznaczało, zdaniem ubezpieczonej niemożliwość odebrania jej renty w późniejszym okresie.

Pogląd ubezpieczonej uznać należy, zdaniem Sądu Okręgowego, za niesłuszny a odwołanie za nieuzasadnione.

W myśl art. 70. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

ust.1 - Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

ust2. - Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

Ubezpieczona V. P. urodziła się (...) a więc wiek 50 lat osiągnęła (...)r. Mąż ubezpieczonej zmarł (...)r. Prawo do renty rodzinnej zostało przyznane ubezpieczonej na mocy decyzji ZUS wydanej na podstawie obowiązującej w dacie wydawania decyzji ustawy z dnia 14.12.1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, która zawierała w art.41 analogiczne unormowania jakie są zawarte w art.70 obecnej ustawy emerytalnej. Ubezpieczona nie spełniała jednak warunku przyznania renty na stałe określonego w art.41 dawnej ustawy emerytalnej i decyzja z dnia 8.07.1994 r. przyznająca ubezpieczonej prawo do renty rodzinnej na stałe nie odpowiadała prawu ale po wejściu w życie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych organ rentowy ponownie dnia 31.10.2001 r. wydał decyzję i przyznał ubezpieczonej rentę okresową do dnia 31.12.2001 r. a od tej decyzji ubezpieczona nie odwołała się i decyzja organu rentowego stała się prawomocna, kształtując na nowo stan prawny między stronami. Ubezpieczona do dnia 31.12.2001 r. spełniała warunki do uzyskania prawa do renty rodzinnej określone w art.70 ust.1 ustawy emerytalnej, wychowując syna K., który ukończył 18 lat w dniu(...)r.

Po dniu 31.12.2001r. uprawnienia ubezpieczonej do renty rodzinnej należało rozpoznawać więc w kontekście brzmienia ustępu 2 art.70 ustawy emerytalnej. Ubezpieczona osiągnęła wiek 50 lat po upływie 5 lat od śmierci męża, która nastąpiła(...). i po upływie 5 lat od zaprzestania opieki nad synem K.. Ubezpieczona nie stała się też niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od powyższych zdarzeń. Niezdolność do pracy ubezpieczonej powstała w 2009 r., co nie jest sporne w sprawie, a prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie VII U (...) przesądzono o braku niezdolności do pracy ubezpieczonej w ciągu 5 lat od śmierci męża, która nastąpiła(...). i zaprzestania opieki nad synem.

Mając powyższe na względzie, Sąd Okręgowy uznał odwołanie za nieuzasadnione i oddalił je na mocy art. 477 14 § 1 k.p.c.

SSO Ewa Milczarek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Daromiła Pleśniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Milczarek
Data wytworzenia informacji: