Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 661/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-10-10

Sygn. akt II Cz 661/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny- Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSO Maria Leszczyńska (spr.)

Sędzia : SO Irena Dobosiewicz

Sędzia : SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa : H. W.

przeciwko : Ł. W.

o : zapłatę

w przedmiocie skargi pozwanego o wznowienie postępowania

na skutek zażalenia pozwanego

od zarządzenia Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 01 lipca 2013 r. sygn. akt IC 5662/12

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt. II Cz 661/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 1 lipca 2013r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zwrócił skargę Ł. W. o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa H. W. przeciwko Ł. W. o zapłatę.

Wskazał Sąd, iż zarządzeniem doręczonym dnia 18 czerwca 2013 r. skarżącego wezwano do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie daty dziennej w której w której dowiedział się o istnieniu wyroku i podstawy do wznowienia postępowania - braku możliwości działania w sprawie z powodu niezawiadomienia go o toczącym się postępowaniu, wskazania od kogo pochodziła przesyłka w której otrzymał odpis wyroku, w szczególności jeśli przesłał ją komornik należy wskazać sygnaturę akt komorniczych, wskazania wartości przedmiotu sporu w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu skargi. Powód w ustawowym 7 - dniowym terminie nie uzupełnił powyższych braków skargi. Co prawda skarżący podał skąd dowiedział się o skardze, co stwarzało ewentualną możliwość ustalenia daty kiedy się dowiedział o wyroku, jednak z akt sprawy wskazanych przez skarżącego nie wynika aby kiedykolwiek wysyłano mu odpis wyroku, zatem należało uznać, że nie wykazał faktu wniesienia skargi w ustawowym terminie, a nadto nie wskazał wartości przedmiotu sporu, co wykluczało ewentualne postępowanie dowodowe na okoliczność wniesienia skargi w terminie.

Mając powyższe na uwadze skargę należało zwrócić, co zarządzono na podstawie art. 409 kpc w zw. z art. 130 § 2 kpc.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany.

Twierdził, że wszystkie dokumenty jakie posiadał przesłał Sądowi, a zatem nie jest możliwe, aby nadesłał drugi egzemplarz.

Zwracał się o to, by Sąd sporządził kserokopię przesłanego wyroku, a oryginał zwrócił skarżącemu. Zarzucał Sądowi I instancji , iż bezpodstawnie domaga się od niego dopełnienia formalności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie skarżącego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Skarga o wznowienie postępowania jest pismem wszczynającym postępowanie w sprawie, i jak każde takie pismo musi spełniać wymogi formalne, o jakich mowa w art. 126 kpc.

Dodatkowo skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia (art. 407 § 1 kpc).

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie (art. 410§1 kpc).

W związku z tym, że z treści wniesionej przez skarżącego skargi nie wynikało, kiedy dowiedział się dokładnie o istnieniu wyroku w sprawie, co do której wnosił o wznowienie postępowania. Sąd Rejonowy wezwał powoda do podania daty dziennej, w której się o tym dowiedział.

Skarżący nie wykonał w sposób należyty nałożonego na niego zarządzeniem z dnia 18.VI.2013r. obowiązku. Nie wskazał bowiem daty dziennej, a jedynie skąd dowiedział się o wyroku.

Innymi słowy rację miał Sąd I instancji, że skarżący nie wykazał faktu wniesienia skargi w ustawowym terminie, a nadto nie wypełnił drugiego braku formalnego jakim było wskazanie wartości przedmiotu sporu.

Słusznie zatem postąpił Sąd I instancji zarządzając zwrot skargi w oparciu o art. 130§2 kpc.

Mając na względzie powyższe bezzasadne zażalenie należało oddalić na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Leszczyńska,  Irena Dobosiewicz ,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: