Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 69/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-05-21

Sygn. akt II Cz 69/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Aurelia Pietrzak (spr.)

Sędziowie - SO Wojciech Rybarczyk

SO Rafał Szurka

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. R.

przeciwko M. K., W. K., R. K.

o wydanie i zapłatę

na skutek zażalenia powódki na zarządzenie Przewodniczącego – sędziego Sądu Rejonowego w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt I C 88/08

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

Sygn. akt II Cz 69/14

UZASADNIENIE

Sędzia Sądu Rejonowego w Żninie zarządzeniem z dnia 23 kwietnia 2010 r. zwrócił pozew w sprawie I C 88/08. W uzasadnieniu wskazał, że W. iJ. R.wnieśli pozew przeciwko M. i W. K. domagając się wydania lokalu położonego w N. przy ulicy (...). Z kolejnych pism powodów wynikało natomiast, że małżonkowie R. domagają się również zasądzenia odszkodowania. Powodowie w kontekście odszkodowania wskazali również R. K.. Powołując się na treści przepisów art. 187 § 1 k.p.c. i art. 126 § 1 k.p.c. Sędzia wskazał, że powodowie nie wskazali wartości przedmiotu sporu w zakresie roszczenia o wydanie, ani nie określili precyzyjnie strony pozwanej w zakresie roszczenia o odszkodowanie i wysokości żądania.

Wobec powyższego, w ocenie Sędziego Przewodniczącego, pozew nie może otrzymać prawidłowego biegu, w związku z czym podlega zwrotowi.

W uzasadnieniu zarządzenia podkreślono, że nie pominięto wniosku małżonków R. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, lecz w ocenie Sędziego, Sąd może rozstrzygać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu dopiero po usunięciu wszelkich braków pozwu. Od wartości przedmiotu sporu zależy bowiem zarówno właściwość Sądu, jak i wysokość należnej opłaty, którą Sąd musi brać pod uwagę rozpoznając wniosek strony o zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności pozew na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. został zwrócony.

Zarządzenie to zaskarżyli powodowie podnosząc, iż sami nie są w stanie sporządzić pozwu pod względem merytorycznym. Z kontekstu tego pisma wynika, iż złożyli ponownie wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2010 r. postępowanie w sprawie zostało zawieszone z uwagi na śmierć powodaJ. R., a następnie na mocy orzeczenia z dnia 5 grudnia 2013 r. podjęte z udziałem powódki W. R.. Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Szubinie XI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Żninie zwolnił powódkę od kosztów sądowych w całości i ustanowił dla niej pełnomocnika z urzędu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska Sądu Rejonowego w zakresie kolejności rozstrzygania w postępowaniu incydentalnym, które wszczyna wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W ocenie Sądu II instancji, wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu winien być rozpoznany przed podjęciem decyzji o zwrocie pozwu.

Zgodnie z art. 124 § 1 k.p.c. zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak również wniesienie środka odwoławczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Sąd może jednak wstrzymać rozpoznanie sprawy aż do prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku i w związku z tym nie wyznaczać rozprawy, a wyznaczoną rozprawę odwołać lub odroczyć.

W niniejszej sprawie powódka wniosła o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wprawdzie po wniesieniu pozwu, ale w momencie gdy na kolejne wezwanie Sądu nie potrafiła w należyty sposób uzupełnić braków formalnych pozwu. W związku z powyższym, w ocenie Sądu Okręgowego, Sąd Rejonowy winien w pierwszej kolejności rozpoznać wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, by pełnomocnik (który faktycznie w tej sprawie został ustanowiony) mógł uzupełnić braki formalne pozwu.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. uchylił zaskarżone zarządzenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Aurelia Pietrzak,  Wojciech Rybarczyk ,  Rafał Szurka
Data wytworzenia informacji: