Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 265/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-05-29

Sygn. akt II Cz 265/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Irena Dobosiewicz

Sędziowie : SO Janusz Kasnowski

SO Maria Leszczyńska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzycieli: E. S. (1), M. S.

przeciwko dłużnikowi: R. S.

o : egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...) M. P. w sprawie Kmp 55/12, tj.: na postanowienie z dnia 27 stycznia 2014 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie łącznej 1.139,08 zł i obciążenia nimi dłużnika, a także ustalonych w nim kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 600 zł

na skutek zażalenia dłużnika
na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 06 marca 2014 r. , sygn.

akt XII Co 1233/14 postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uchylić postanowienie Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) M. P. wydane w sprawie Kmp 55/12 w dniu 27 stycznia 2014 r. w punkcie l(pierwszym), oraz w punkcie 2 (drugim) w części w jakiej kosztami postępowania egzekucyjnego obciążony został dłużnik, a w pozostałej części skargę oddalić.

2.  oddalić zażalenie w pozostałej części,

sygn.akt. II Cz 265/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 6 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie z wniosku wierzycieli E. S. (1) i M. S. z udziałem dłużnika R. S. oddalił skargę dłużnika na czynności komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...) M. P. w sprawie KMP 55/12, tj: na postanowienie z dnia 27 stycznia 2014r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie łącznej 1139,08 zł i obciążenia nimi dłużnika, a także ustalonych w nim kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 600 zł.

S ąd Rejonowy zważył, co następuje:

Postępowanie egzekucyjne w sprawie Kmp 55/12 zostało wszczęte na wniosek wierzycieli E. S. (1), E. S. (2) oraz M. S. złożony w dniu 22 maja 2012 r. Podstawę egzekucji w powyższej sprawie prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) M. P. stanowiło postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy X Wydziału Cywilnego z dnia 16 maja 2012 r. wydane w sprawie o sygn. akt X C 1363/08, na mocy którego udzielono zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego R. S. do przekazywania powódce E. S. (1), przez czas trwania procesu kwoty 900 zł miesięcznie, w tym na rzecz małoletniej E. S. (2) kwoty 350 zł miesięcznie, na rzecz małoletniego M. S. kwoty 250 zł miesięcznie oraz na rzecz powódki E. S. (1) kwoty 300 zł miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, tytułem

1

przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, począwszy od dnia 6 marca 2012 r. Postanowieniem dnia 17 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nadał klauzulę wykonalności przedmiotowemu postanowieniu. Bezspornym jest także to, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2012 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie o sygn. akt V Acz 904/12 uchylił przedmiotowe postanowienie w części, tj. w zakresie udzielenia zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny na rzecz E. S. (2) w kwocie 350 zł miesięcznie, począwszy od rat należnych po 3 czerwca 2012 r. i umorzył w tym zakresie postępowanie wywołane wnioskiem powódki o udzielenie zabezpieczenia oraz co do udzielenia zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny na rzecz E. S. (1) w kwocie 300 zł miesięcznie i wniosek w tym zakresie przekazał Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania.

Po pierwsze skarżący w sprawie zarzucił, iż wyliczenie przez komornika w
postanowieniu z dnia 27 stycznia 2014 r. kosztów zastępstwa w wysokości 600
zł jest wadliwe i opiera się na błędnym ustaleniu wartości przedmiotu sprawy.
W ocenie skarżącego, w niniejszym postępowaniu mieliśmy do czynienia z
trzema sprawami trzech różnych wierzycieli (E. S. (1), E. S. (2) oraz
M. S.), zgłaszających swoje autonomiczne roszczenia, przysługujące
im osobiście. Tym samym, wartość przedmiotu sporu i zależna od niej stawka

wynagrodzenia pełnomocnika, nie powinna być - zdaniem skarżącego -naliczona łącznie od sumy wartości przedmiotu sporu dotyczącego wszystkich roszczeń, ale osobno dla każdego roszczenia alimentacyjnego przysługującemu każdemu z trzech wierzycieli, a wobec tego zastosowanie w sprawie znajduje § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, nie zaś przepis § 6 pkt. 5 w/w rozporządzenia.

W ocenie Sądu, ze stanowiskiem tym nie sposób się zgodzić. Przede wszystkim wskazać należy, iż tytuł wykonawczy będący podstawą do wszczęcia

2

egzekucji w przedmiotowej sprawie stanowił wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012 r. sygn. akt XC 1363/08 zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dnia 17 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt XC 1363/08, który upoważniał do prowadzenia egzekucji na rzecz trojga wierzycieli :E., E. i M. S.. Tym samym, w ocenie Sądu, w szczególności w aspekcie ekonomiki postępowania brak było przesłanek, aby komornik prowadził trzy osobne, generujące odrębne koszty postępowania i w każdym nich osobno ustalał koszty zastępstwa prawnego.

Zgodnie z § 10 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
ustanowionego z urzędu (Dz. U z 2002 r., 163, poz. 1348) stawki minimalne
wynoszą w sprawach egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50%
stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej
stawki. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz.U z 1997 r, Nr .133, poz. 882) w sprawach o
egzekucję świadczeń powtarzających się wartość egzekwowanego roszczenia,
stanowiącą podstawę ustalenia opłaty stosunkowej w dniu wszczęcia egzekucji,
stanowi suma świadczeń za jeden rok oraz suma świadczeń zaległych. W

niniejszej sprawie wartość egzekwowanego roszczenia wynosiła 11.700 zł ( 900 zł x 12 miesięcy + 900 zł). W związku z powyższym, zgodnie z § 6 pkt. 5 w/w rozporządzenia, stawka minimalna należna radcy prawnemu wyniosłaby 2.400 zł. Mając na uwadze, iż egzekucja prowadzona była z innego składnika majątkowego niż z nieruchomości, radcy prawnemu należało się w niniejszej sprawie wynagrodzenie w wysokości 25% stawki minimalnej, tj. w wysokości 600 zł. Komornik prawidłowo zatem ustalił koszty zastępstwa prawnego dla radcy prawnego reprezentującego wierzyciela, o czym rozstrzygnął w postanowieniu z dnia 27 stycznia 2014r.

3

Skarżący w złożonej skardze podniósł także, iż wydane przez komornika
postanowienie z dnia 27 stycznia 2014 r. naruszyło przepisy art. 770 k.p.c. w
związku z art. 743 k.p.c, albowiem przeprowadzenie egzekucji w
przedmiotowej sprawie było niecelowe, a więc koszty postępowania
egzekucyjnego winny obciążać wierzycielkę E. S. (1) w całości. Wskazał,
iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2012 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w
sprawie o sygn. akt V Acz 904/12 uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w
części m.in. udzielającej zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb
rodziny w kwocie 300 zł miesięcznie i wniosek powódki w tym zakresie
przekazał Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania. Sąd
ten uchylił również postanowienie Sądu Okręgowego w części udzielające
zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny wydane na rzecz
E. S. (2) w kwocie 350 zł miesięcznie począwszy od rat należnych po 3
czerwca 2012 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w (...) M. P. w dniu 7 lutego 2013 r, umorzył postępowanie egzekucyjne co do
rat bieżących należnych E. S. (1) po 26 listopada 2013 r., umorzył
postępowanie egzekucyjne co do rat bieżących należnych E. S. (3) po 3
czerwca 2012 r. oraz pozostawił w toku egzekucję alimentów bieżących i
zaległych należnych M. S.. Następnie, Sąd Rejonowy w
B. w B. w postanowieniu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie o

sygn. akt XII Co 1771/13 zmienił postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) M. P. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie Kmp 55/12 w zakresie pkt. 2 w ten sposób, iż umorzył postępowanie egzekucyjne co do wierzycielki E. S. (1) w, całości. Sąd Rejonowy przyjął bowiem, iż wobec uchylenia w tym zakresie postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z mocą wsteczną, brak było w tej części tytułu wykonawczego, na podstawie którego mogłyby być egzekwowane alimenty na rzecz E. S. (1).

W ocenie Sądu, o celowym wszczęciu egzekucji co do zasady decydują

4

okoliczności istniejące w dacie wpływu wniosku egzekucyjnego. Należy zauważyć, iż w niniejszej sprawie w dacie złożenia wniosku egzekucyjnego komornik dysponował tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę egzekucji. Dopiero następcze uchylenie przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 26 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt V ACz 904/12 postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012 r. udzielającego zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny na rzecz E. S. (1) i na rzecz E. S. (2) uczyniło niedopuszczalnym jego dalsze prowadzenie co do tych osób. Natomiast nadal aktualną pozostawała egzekucja bieżących alimentów na rzecz M. S.. Wobec powyższego, Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego o niecelowym wszczęciu egzekucji przez wierzyciela.

Skarżący podniósł także, iż w toku egzekucji do rak wierzycielki E.
S. - jak wynika z wydanego przez komornika zaświadczenia o dokonanych
wpłatach z dnia 27 stycznia 2014 r. - wyegzekwowano łącznie: 2.396,81 zl
tytułem alimentów oraz kwotę 1,024, 23 zł tytułem alimentów zaległych,
kosztów, odsetek, a także bliżej nieustaloną kwotę obejmującą koszty
postępowania egzekucyjnego, których komornik nie podzielił na każde z trzech, w istocie rzeczy, odrębnych postępowań, dotyczących trzech różnych
wierzycieli. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie, jak słusznie wskazał komornik, brak było podstaw do dzielenia kosztów egzekucji na trzech wierzycieli. Podkreślić należy, iż prowadzenie egzekucji w trzech sprawach wymagałoby wezwania wierzycieli o przedłożenie dwóch odpisów tytułu wykonawczego i złożenia przez nich dwóch kolejnych osobnych wniosków o wszczęcie egzekucji, co prowadziłoby do znacznego opóźnienia wszczęcia egzekucji i mogłoby pozbawić małoletnich alimentowanych środków do życia w tym okresie. Ponadto, prowadzenie egzekucji w trzech sprawach byłoby niekorzystne dla dłużnika, bowiem powodowałby generowanie dodatkowych kosztów egzekucji. Koszty egzekucji prowadzonej na podstawie jednego tytułu

5

wykonawczego z wniosku trzech wierzycieli przeciwko jednemu dłużnikowi są
niższe niż w przypadku prowadzenia trzech spraw egzekucyjnych. Skarżący
podniósł także, że komornik dopiero postanowieniem z dnia 27 stycznia 2014 r.
umorzył postępowanie egzekucyjne w zakresie alimentów bieżących i zaległych należnych M. S.. Tymczasem, już wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013 r. wydanym w sprawie XC 1363/08 uchylono postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy X Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie toczącej się pod sygnaturą XC 1363/08 w części udzielającej zabezpieczenia poprzez zobowiązanie R. S. do przekazywania E. S. (1) kwoty 250 zł na rzecz małoletniego M. S. oraz udzielono zabezpieczenia poprzez zobowiązanie E. S. (1) do łożenia na utrzymanie małoletniego M. S. kwoty 250 zł miesięcznie, płatnej do dnia 10-tego każdego miesiąca do rąk ojca małoletniego R. S. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek z rat, począwszy od dnia 8 marca 2013 r. na czas trwania procesu. Mając na uwadze powyższe, zdaniem skarżącego, postępowanie egzekucyjne prowadzone w sprawie alimentów zabezpieczonych na rzecz małoletniego M. S. winno zostać umorzone z dniem wydania przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozstrzygnięcia dotyczącego alimentów należnych na rzecz M. S..
Odnosząc się do powyższego zarzutu wskazał Sąd, iż komornik o

przedmiotowym orzeczeniu z dnia 27 marca 2013 r. dowiedział się dopiero w dniu 20 listopada 2013 r., albowiem wówczas wpłynął do kancelarii komornika niezbędny w świetle art. 825 pkt 2 kpc wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego M. S.. Wcześniej organ egzekucyjny nie został poinformowany o przedmiotowym orzeczeniu przez żadną ze stron, zatem nie powinien ponosić konsekwencji ich zaniedbania w tym zakresie. Wskazać także należy, iż zgodnie z art. 804 k.p.c. organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego poprawnym pod

6

względem formalnym tytułem wykonawczym.

Sąd miał na uwadze również, że po dacie 20 listopada 2013 r. komornik me przekazał żadnej kwoty w sprawie Kmp 55/12 do wierzycieli, natomiast kwoty 351 zł, 41 zł i 351 zł, 41 zł zostały złożone na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Z rachunku depozytowego komornik uzyskał kwotę 704 zł, 20 zł (była to kwota 351 zł,41 zł x 2 powiększona o odsetki). Z kwoty tej komornik pobrał koszty egzekucji w wysokości 71, 40 zł stwierdzone postanowieniem z dnia 27 stycznia 2014 r., kwota 232, 24 zł została przeksięgowana na alimenty zaległe w sprawie Kmp 19/13 z wniosku E. S. (2), a kwota 24 zł i 58 zł - na koszty egzekucji w tej sprawie (18 zł, 58 zł opłata egzekucyjna, 6 zł koszt przekazu), zaś kwota 375,98 zł została skierowana na rachunek depozytowy, bowiem dłużnik został wezwany do wskazania rachunku, na który ma być dokonany zwrot tej kwoty.

Na marginesie wskazał Sąd, iż obecnie - jak wynika z postanowienia komornika z dnia 27 stycznia 2014 r. - wobec tego, iż koszty postępowania zostały zapłacone przez dłużnika do kwoty 1.067, 68 zł, do zapłaty przez niego pozostaje jedynie kwota 71, 40 zł.

Mając na uwadze powyższe, nie dopatrując się w rozpatrywanym
przypadku wystarczających podstaw dla uwzględnienia skargi, na podstawie art.
767 k.p.c
, Sąd postanowił, jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik. Zarzucał naruszenie art. 745 kpc,770 kpc, w zw. z art. 743 kpc, 763 kpc.

Domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia i obciążenia wierzycielki E. S. (1) w całości kosztami postępowania egzekucyjnego, ewentualnie uchylenia zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego je postanowienia komornika M. P. z dnia 27 stycznia 2014r. wydanych w sprawie Kmp 55/12.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

7

Zażalenie dłużnika jedynie częściowo zasługiwało na uwzględnienie.

Mianowicie rację miał skarżący wskazując na naruszenie przepisu art. 745 kpc.

Zgodnie z treścią tego przepisu o kosztach postępowania
zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w
sprawie, a o kosztach postępowania zabezpieczającego później powstałych
rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił' zabezpieczenia. Na podstawie
art. 770 kpc w związku z art. 743 kpc komornik może tylko ustalić koszty
wykonania zabezpieczenia, nie jest natomiast władny orzec, kto te koszty ma
ponieść, gdyż zgodnie z art. 745 kpc rozstrzygnięcie w tym względzie należy do
Sądu.

Tymczasem komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w (...) M. P. w sprawie Kmp 55/12 postanowieniem z dnia 27.01.2014r. przyznał wierzycielowi reprezentowanemu w tym postępowaniu przez radcę prawnego K. P. koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 600,00 zł, ustalił koszt postępowania egzekucyjnego o wysokości 1139,08 zł i kosztami tymi w całości obciążył dłużnika.

Postępowanie w sprawie Kmp 55/12 prowadzone było w oparciu o
postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17.05.2012r. oraz

postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012r. wydane w sprawie XC 1363/08.

Postanowienia powyższe wydane zostały w postępowaniu rozwodowym na skutek zgłoszonego w nim wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Oznacza to, że co do zasady o kosztach postępowania zabezpieczającego (w tym kosztach wykonania postanowienia o zabezpieczeniu) winien był rozstrzygnąć sąd w orzeczeniu kończącym merytoryczne postępowanie w sprawie, co pozostaje w zgodności z ogólną regułą orzekania o kosztach, wyrażoną w art. 108 kpc.

8

Przyjmuje się , że art 745 kpc dotyczy wszystkich kosztów, które mogą powstać w postępowaniu zabezpieczającym, a zatem kosztów sądowych, kosztów wykonania zabezpieczenia, kosztów związanych z działaniem pełnomocnika i kosztów związanych z działaniem strony . Koszty te stanowią część składową wszystkich kosztów postępowania, w którym wydano tytuł zabezpieczający.

Reasumując Komornik w sposób wiążący ustala koszty wykonania
zabezpieczenia, natomiast wysokość pozostałych kosztów ustala sąd i rozstrzyga
o wszystkich kosztach w postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie, w
której udzielono zabezpieczenia, zgodnie z zasadami odpowiedzialności za
wynik postępowania określonymi w art. 98 i nast. w związku z art. 13 §2 k.p.c.
(uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2005 r., III CZP 22/05. OSNC
2006, nr3, poz.47, z dnia 22 września 1995 r., III CZP 117/95, OSNC 1995, nr
12, poz. 179 i z dnia 14 listopada 2012r. III CZP' 70/12, OSNC 2013, nr 4, poz.
46, wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2001 r., II CKN 366/00.
"Prawo Bankowe" 2001, nr 4, s. 20 i z dnia 9 maja 2002 r., II CKN 639/00 niepubl., oraz postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 8 listopada 2006r., III CZP 69/06. OSNC 2007, nr 7-8, poz.
121 i z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 13/11, niepubl). Pod pojęciem "koszty
wykonania zabezpieczenia" należy rozumieć wyłącznie koszty należne organowi

egzekucyjnemu (opłaty i wydatki). Przemawia za tym przede wszystkim, w odróżnieniu od postępowania egzekucyjnego, pomocniczy charakter postępowania zabezpieczającego i również pomocnicza rola komornika, który jedynie realizuje decyzje zapadłe w postępowaniu zabezpieczającym. Artykuł 770 k.p.c. przyznaje- komornikowi uprawnienie do ustalenia kosztów takiego postępowania, którego prowadzenie do niego należy i w którym sprawuj e funkcj ę głównego organu. W postępowaniu zabezpieczającym przepis ten ma jedynie odpowiednie zastosowanie przez art. 743 k.p.c. Ponadto przemawia za tym treśćart.745§l k.p.c, stanowiącego, że o

9

kosztach postępowania zabezpieczającego rozstrzyga sąd, co oznacza wyłączną kompetencję sądu w zakresie ustalenia wysokości kosztów postępowania w kontekście zasady kosztów niezbędnych i celowych oraz w zakresie ustalenia zasad odpowiedzialności za wynik postępowania.

Reasumując stwierdzić należy, iż rację miał skarżący kwestionując postanowienie komornika w części, w której przyznał on wierzycielowi reprezentowanemu przez pełnomocnika kwotę 600 zł tytułem wynagrodzenia tego pełnomocnika i obciążył dłużnika kosztami postępowania egzekucyjnego tj. opłatą i wydatkami.

Bezzasadne były natomiast zarzuty dotyczące wysokości ustalonych kosztów postępowania egzekucyjnego, którymi obciążony został dłużnik.

Przede wszystkim podkreślić należy, że prowadzenie postępowania
egzekucyjnego w chwili złożenia wniosku było zarówno dopuszczalne, jak i
celowe. Postępowanie to zostało wszczęte po złożeniu przez wierzycieli
wniosku w dniu 22 maja 2012r. i prowadzone było w oparciu o postanowienie
Sadu Okręgowego z dnia 16 maja 2012r. Okoliczność, że postanowienie to
zostało zmienione postanowieniem Sądu Apelacyjnego pozostaje bez wpływu
na ocenę przesłanki dopuszczalności i celowości prowadzenia tego
postępowania.

Miarodajna w tym zakresie jest bowiem chwila wszczęcia postępowania

egzekucyjnego. Dłużnik alimentów dobrowolnie nie płacił, a zatem celowe z punktu widzenia wierzycieli było wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Zasadniczą kwestią, na którą powołuje się skarżący w toku niniejszego postępowania, która w jego ocenie miała znaczenie dla ustalenia wysokości kosztów tego postępowania była kwestia istnienia nie jednej, ale trzech różnych wartości przedmiotu sporu (osobno dla każdego z egzekwowanych roszczeń). Zdaniem skarżącego stosownie do tych wartości winny zostać naliczone koszty postępowania, w tym także koszt zastępstwa procesowego.

10

W związku z przedstawionym w pierwszej części niniejszego uzasadnienia stanowiskiem dotyczącym obciążenia dłużnika kosztami wynagrodzenia pełnomocnika reprezentującego wierzyciela wywód skarżącego dotyczący wysokości tego wynagrodzenia stracił swoje znaczenie. Natomiast odnośnie wysokości ustalonych prac komornika wydatków i opłat egzekucyjnych zdaje się skarżący nie dostrzegać, że w powyższym aspekcie prowadzenie egzekucji w trzech sprawach byłoby dla dłużnika niekorzystne, bowiem w istocie powodowały generowanie dodatkowych kosztów egzekucji.

Nie może bowiem budzić wątpliwości to, że koszty egzekucji ( zwłaszcza wydatki) prowadzonej na podstawie jednego tytułu wykonawczego z wniosku trzech wierzycieli przeciwko jednemu dłużnikowi są niższe niż w przypadku prowadzenia trzech spraw egzekucyjnych.

Znamiennym jest, że skarżący kwestionując konsekwentnie wysokość ustalonych kosztów postępowania egzekucyjnego na żadnym etapie niniejszego postępowania czy to w skardze, czy też w zażaleniu nie wskazuje, by wysokość opłaty stosunkowej, bądź koszty doręczenia środków pieniężnych i korespondencji zostały ustalone przez komornika w sposób błędny.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 386§lkpc w zw. z art. 397§2 kpc zmienił zaskarżone postanowienie w ten tylko sposób że uchylił postanowienie komornika z dnia 27 stycznia 2014r. w punkcie 1 tj. w części przyznającej wierzycielowi reprezentowanemu w tym postępowaniu przez radcę prawnego K. P. koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym na kwotę 600 zł oraz w punkcie 2 w części w jakiej kosztami postępowania egzekucyjnego obciążony został dłużnik, a w pozostałej części skargę oddalił.

W pozostałej części zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie art. 3,85 kpc w zw. z art. 397§2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena Dobosiewicz,  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: