Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 395/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-07-02

sygn. akt: II Cz 395/14

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny - Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Piotr Starosta

Sędziowie: SO Irena Dobosiewicz (spr.)

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela J. P.

przeciwko dłużnikowi B. N.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie egzekucji z nieruchomości - wniosku dłużnika o zawieszenie postępowania

egzekucyjnego

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Szubinie IX Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Żninie z dnia 26 listopada 2013r. sygn. akt IXCo756/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 395/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 r., w sprawie IX Co 756/13, Sąd Rejonowy w Szubinie IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Żninie oddalił, na podstawie art. 821 § 1 k.p.c. a contrario, wniosek dłużnika B. N. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego toczącego się z wniosku wierzyciela J. P..

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że dłużnik złożył skargę na czynności komornika sądowego domagając się jednocześnie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Sąd jednak nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku, z tego względu, że postanowieniem z dnia 26 listopada 2013 r. wydanym w tej samej sprawie od razu rozpoznał skargę dłużnika. Tym samym wniosek dłużnika stał się bezprzedmiotowy.

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem dłużnik B. N. i domagał się jego zmiany poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie nie jest zasadne. Sąd Rejonowy wydał trafne rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, prawidłowo stosując art. 821 § 1 k.p.c. a contrario. Zgodnie z przywołanym przepisem, sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Należy przy tym pamiętać, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art. 767 2 k.p.c.). Jeżeli zatem skarżący powołuje się na zarzuty, które nie wydają się oczywiście niezasadne, sąd powinien rozważać możliwość przychylenia się do żądania zawieszenia postępowania. Jednocześnie wskazać należy, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego służy uniknięciu przez wnioskodawcę (dłużnika) negatywnych konsekwencji, które mogłyby nastąpić, gdyby postępowanie to toczyło się w czasie, gdy sąd rozpoznaje skargę na czynności komornika. W przedmiotowej sprawie takie okoliczności nie wystąpiły, albowiem Sąd Rejonowy rozstrzygając o wniosku dłużnika, wydał jednocześnie orzeczenie w przedmiocie skargi. To działanie Sądu pierwszej instancji czyniło wniosek dłużnika bezprzedmiotowym, skoro jego skarga została już rozpoznana.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: